Ochrona fizyczna i dozór

Firma BOAT świadczy usługi stacjonarnej ochrony fizycznej, zorganizowanej zgodnie z przyjętymi normami prawnymi oraz dobrymi praktykami branżowymi. Usługi świadczone są zawsze z poszanowaniem zapisów prawa polskiego.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  • bezpośrednią     fizyczną     ochronę     ogrodzonego    obiektu   przed   kradzieżą  z włamaniem, aktami wandalizmu oraz wejściem osób nieuprawnionych na teren,
  • podejmowanie i prowadzenie działań prewencyjnych dotyczących powstania zagrożenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na chronionym terenie,
  • niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie i zabezpieczenia miejsca ich popełniania do czasu przybycia organów ścigania,
  • podejmowanie wszelkich dostępnych prawem czynności w celu zapobiegania skutkom szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, pożaru czy zalania,
  • dozór ruchu osobowego i kołowego pod kątem uprawnień i upoważnień osób wchodzących/ wjeżdżających na teren lub opuszczających go,
  • przeciwdziałanie próbom naruszenia porządku na terenie, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji wobec osób przebywających na terenie         i zachowujących się w sposób naruszający porządek i bezpieczeństwo,
  • całodobowe wsparcie w postaci grup interwencyjnych,
  • prewencyjne podjazdy grup interwencyjnych,
  • podłączenie użytkowanego systemu kamerowego do całodobowej Stacji Monitorowania Wizyjnego.