Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BOAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., z siedzibą przy Alei Armii Ludowej 6 lok. 164, 00 – 571 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000656753, posiadającą NIP: 7010651168, Regon: 636293493
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Krzysztof Radke.Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@boiat.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Administratora oraz odpowiedzi na zadane w powyższym formularzu pytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi nam skontaktowanie się z Państwem w sprawie oferty lub skierowanego do nas zapytania.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.